Lika Unikas remissvar till regeringen om ny funktionshinderpolitik

2016-12-22

Lika över landet. Gör rätt från början. Paradigmskiftet Från patient till medborgare och Funktionshinderperspektiv integrerat i alla politikområden. Det har varit fyra viktiga utgångspunkter för Lika Unika i det remissvar om förslaget till ny funktionshinderpolitik från Myndigheten för delaktighet som nu är insänt till Socialdepartementet.

Lika Unika välkomnar ett nytt och ambitiöst nationellt mål för politiken. I remissvaret framhåller Lika Unika att de inriktningar som föreslås gälla och som ska styra mot målet är mycket angelägna eftersom det lyfter fram FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och dess artikel tre: Universell utformning och rätt från början. Åtgärda och undanröja brister. Särskilda stöd, anpassningar och lösningar. Icke-diskriminering.

Lika Unika framhåller betydelsen av att den kommande politiken har en bred politisk förankring och vill därför se en riksdagsbehandling av ett samlat förslag. Politikens koppling till arbetet med FNs utvecklingsmål i Agenda 2030 betonas liksom att en ny oberoende MR-institution kommer att spela en viktig roll i arbetet med att förverkliga politiken. Lika Unika understryker också i remissvaret att politiken måste leda till förbättringar genom att resurser avsätts.

Även om de 11 föreslagna politikområdena inte formellt ingår i remissen lämnar Lika Unika synpunkter på vissa områden. I övrigt markerar Lika Unika upprepade gånger i svaret att det fortsatta arbetet med regeringens förslag måste innehålla samråd med funktionshinderrörelsen, där också Lika Unikas medlemsförbund får möjlighet att bidra med förslag och synpunkter.