Vikten av funktionshinderperspektivet i Agenda 2030

FNs agenda 2030(1)_800

2016-11-18

- Jag vill se ett Sverige som i alla delar av vårt land och i alla grupper engageras för att FNs mål ska uppnås. Och jag vill se många ambassadörer och konkreta åtgärder för ett hållbart samhälle. Det måste inkludera alla och utgå från den mänskliga mångfaldens möjligheter. Det kräver ett mycket tydligt funktionshinder- och rättighetsperspektiv i arbetet.

Det säger Lika Unikas ordförande Maria Johansson inför det seminarium som Lika Unika står som värd för på MR-dagarna i Malmö med fokus på FNs nya utvecklingsmål i Agenda 2030? Att förändra vår värld - som också gäller Sverige.

FNs nya hållbarhetsmål blev en stor framgång för funktionshinderrörelsen när Agenda 2030 efterträdde millenniemålen. I både deklarationen till Agenda 2030 och i mål och delmål lyfter världens länder nu fram hur viktigt det är med ett tydligt funktionshinderperspektiv i politiken, exempelvis när det gäller rätten till utbildning och arbete. Ska målen kunna nås krävs att beslutsfattare alltid utgår från barn-, jämställdhets- och funktionshinderperspektiv i planer, beslut och uppföljningar.

- Nu vill vi se ett ambitiöst arbete i Sverige när det gäller att leva upp till Agenda 2030. Det kräver medvetenhet, handlingsplaner och resurser på alla områden. Ska vi klara utmaningarna så behöver både den nationella nivån men också regioner och kommuner sätta fart på arbetet tillsammans med civilsamhälle, näringsliv och andra samhällsaktörer, menar Maria Johansson.

Lika Unikas seminarium under MR-dagarna i Malmö ställer frågan ?Hur förverkligar vi FNs utvecklingsmål i Agenda 2030 med FN-konventionen som verktyg?. Här framhåller Maria Johansson den chans som Sverige nu har när en ny inriktning på funktionshinderpolitiken ska beslutas.

- Nästa år ska en ny funktionshinderpolitik läggas fast av riksdag och regering. När den utgår från mänskliga rättigheter där vi gör rätt från början i samhället och att alla har tillgång till sina mänskliga rättigheter så har vi tagit ett stort steg på vägen i arbetet med FN-målen som ju handlar om både ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Agenda 2030 har redan fyllt ett år så det är hög tid att börja jobba, avslutar Maria Johansson.