Bra med tydlighet: Bristande tillgänglighet är diskriminering som inte kan accepteras!

2016-11-14

- Det är en viktig förstärkning av diskrimineringslagen som nu föreslås. Genom att ta bort ett olyckligt undantag blir det ännu tydligare att bristande tillgänglighet är diskriminering som inte kan accepteras.

Det säger Lika Unikas ordförande Maria Johansson i en kommentar till det remissvar som Lika Unika har lämnat till Kulturdepartementet med anledning av departementsskrivelsen Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet (Ds 2016:26). Där föreslås borttagande av det undantag som gjordes för företag med färre än 10 anställda i diskrimineringslagens regler om bristande tillgänglighet som ny diskrimineringsform som gäller från januari 2015.

- Diskrimineringslagen är ingen retroaktiv lag som i sig gör att samhället ska genomföra stora ändringar. Tyvärr visade den märkliga debatten på ledarsidorna i samband med att förslaget till ändring i somras tillkännagavs på stor okunskap.
Däremot att om man inte gör tillgängligt så kan man prövas för diskriminering. Lagen är till för individen och individens rätt att få sin sak prövad. Den slår fast en verksamhetsutövares skyldighet att inte utestänga. Gör man det så riskerar man att bli prövad för diskriminering, påminner Maria Johansson.

I remissvaret framhåller Lika Unika att det också behövs förtydligande om det så kallade varaktighetsrekvisitet som är en del av bedömningen om en anpassning är skälig. Det har ibland tolkats, bland annat mycket olyckligt av DO, som att en kortare varaktighet och omfattning av en persons relation till en verksamhetsutövare inte skulle ställa krav på anpassningar.

- Varaktighet ska inte tolkas så att skäliga åtgärder inte krävs utan tanken är att ännu mer krävs där det är en mer omfattande kontakt mellan kund och verksamhet, menar Maria Johansson. Det handlar framför allt om arbetsmarknad och utbildning där högre grad av varaktighet och omfattning kan vara fallet än exempelvis mellan en butiksinnehavare och en kund. Vi menar att det förtydligande som dåvarande statsrådet Erik Ullenhag gjorde i riksdagen är viktigt att uppmärksamma och om nödvändigt också förtydliga i diskrimineringslagen, avslutar Maria Johansson.

Fakta/ Bakgrund
Lika Unika och de sex medlemsförbunden inom federationen deltog aktivt när den så kallade Torsdagsaktionen under tre år fanns på plats utanför regeringens sammanträden vid Rosenbad. Budskapet i såväl sommarvärme som i höstrusk och snöyra var under aktionen att bristande tillgänglighet ska klassas som diskriminering.

År 2014 lade dåvarande alliansregeringen och Erik Ullenhag fram förslaget och Sverige följde äntligen efter många andra jämförbara länder I lagen infördes samtidigt bland annat undantaget för företag med färre än 10 anställda, något som också kritiserades av FN-kommittén som i maj 2014 rekommenderade Sverige att inte lägga fram en så ihålig diskrimineringslag.

Den nya regeringen med statsminister Stefan Löfven utlovade i regeringsförklaringen 2014 att se över och bredda diskrimineringslagen. Hinder för människors delaktighet i samhället ska rivas, utlovade statsministern. Det är en fråga om jämlikhet och rättvisa skrev regeringen i regeringsförklaringen.