Framgång med ny politik förankrad i FN-konventionen

Maria Johansson

2016-10-05

- Beskedet från regeringen är att FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt de rekommendationer som FN-kommittén har lämnat till Sverige 2014 ska vara utgångspunkter i arbetet med ny funktionshinderpolitik. Jag ser det som en stor framgång och viktigt för den framtida politiken.

Det säger Lika Unikas ordförande Maria Johansson i en kommentar till att federationen nu lämnar skriftliga förslag till regeringen om den nya funktionshinderpolitiken. Skrivelsen är undertecknad av alla förbundsordförandena från Lika Unikas medlemsförbund.

Myndigheten för delaktighet lämnade i juni 2016 sitt förslag till regeringen om struktur för genomförande, uppföljning och inriktning inom funktionshinderområdet. Vid möte med Funktionshinderdelegationen den 23 september redovisades förslaget och regeringen gav då sina första reaktioner. De har också publicerats på regeringen hemsida.

Lika Unika har betonat vikten av politiska visioner och politiskt ledarskap i arbetet med en ny funktionshinderpolitik och ser positivt på regeringens signaler.

- Vi är måna om att regeringen i det fortsatta arbetet behåller goda förslag från myndigheten. Det handlar inte minst om att en ny politik ska bygga på FN-konventionen och tar hänsyn till FN-kommitténs rekommendationer. Det handlar också om att göra rätt från början och att ett funktionshinderperspektiv integreras i alla områden, säger Maria Johansson.

Myndigheten för delaktighet får också starkt stöd av Lika Unika för sitt förslag om att arbetet med funktionshinderpolitiken ska samordnas med mänskliga rättighetspolitiken i regeringen, istället för från socialdepartementet. Detta så kallade paradigmskifte betyder att politiken utgår från mänskliga rättigheter istället för att funktionshinderfrågor ses som en fråga om vård, omsorg och omhändertagande.

Lika Unika förordar en samlad behandling i riksdagen av regeringens kommande förslag. Att riksdagen ges möjlighet att behandla såväl mål och inriktning, som sakpolitiken utifrån en rad prioriterade samhällsområden, ser Lika Unika som ett tillfälle till starkare förankring av politiken.

Det finns brister i förslaget där Lika Unika i fortsatta kontakter med regeringen kommer att försöka påverka.

- Vi måste få tydligare styrning så att politiken gäller i hela landet och inte bromsas med hänvisning till det kommunala självstyret, menar Maria Johansson. Även när det gäller sanktioner och stimulanser för att politiken ska få genomslag krävs mer. En utredning av hur FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning skulle kunna göras till svensk lag finns också på vår förslagslista, avslutar Maria Johansson.