Äntligen förslag om funktionshinderpolitiken som en del av MR-arbetet!

2016-09-23

- I förslaget finns det flera förbättringar som jag utgår från att regeringen kommer beakta. Det handlar framför allt om att mänskliga rättigheter och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning blir tydliga utgångspunkter för funktionshinderpolitiken, något som efterfrågats ända sedan Sverige ratificerade konventionen för snart åtta år sedan. Även förslaget att flytta ansvaret för funktionshinderpolitiken till ett samlat arbete med mänskliga rättigheter i regeringskansliet är mycket värdefullt och något som vi jobbat för under många år.

Det säger Lika Unikas ordförande Maria Johansson inför dagens möte med regeringens funktionshindersdelegation. På dagordningen finns bland annat en diskussion om det förslag till ny funktionshinderpolitik från 2017 som Myndigheten för delaktighet lämnade till regeringen i somras. Lika Unika har granskat myndighetens förslag som nu ska beredas av regeringen.

- Det är mycket glädjande att man låter FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning bli en tydlig bas för den nya strategin. Ett nytt nationellt mål föreslås och inte minst viktigt är att politiken bygger på konventionens allmänna principer. De handlar om vilka utgångspunkter och värderingar som ska styra politiken och är därför ett av förslagets viktigaste och mest positiva delar, säger Maria Johansson.

Paradigmskiftet Från patient till medborgare betyder att funktionshinderpolitiken ska utgå från mänskliga rättigheter i stället för det traditionella patient- eller vårdperspektivet. Det är också något som tas upp i rapporten från Myndigheten för delaktighet.

- Äntligen finns ett förslag i Sverige som bryter med den gamla synen, säger Maria Johansson. Att funktionshinderpolitiken föreslås samordnas med det övergripande arbetet med mänskliga rättigheter i regeringen är ett genombrott och en verklig förbättring.

Lika Unika har en rad punkter som vi vill fortsätta diskutera med regeringen. Det handlar bland annat om att välfärden måste vara lika över landet, oavsett det kommunala självstyret.

- Det krävs ett större ansvarstagande från kommunernas sida när det gäller att leva upp till FN-konventionen och för att förverkliga såväl FNs mål i Agenda 2030 som den nationella politiken, säger Maria Johansson. Och precis som FN-kommittén har rekommenderat Sverige så behöver vi utreda om FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning kan göras till svensk lag. Det har ju gått med barnkonventionen, säger Maria Johansson.

Att målen för politiken är konkreta och går att följa upp, att det avsätts resurser för reformer och att både sanktioner och stimulanser finns med som styrmedel är ytterligare områden som Lika Unika vill ta upp i dialoger med regeringen.

- Tidigare funktionshinderpolitiska program har inte fått tillräckligt bred förankring i samhället, säger Maria Johansson. Vi menar att man den här gången skulle vinna mycket om regeringen tar till extra tid för dialog med funktionshinderrörelsen och för att förankra förslagen. Lika Unika förordar också att hela den nya funktionshinderpolitiken behandlas i riksdagen, avslutar Maria Johansson.