Extra kommunpengar till förbättringar för personer med funktionsnedsättning

2016-09-20

Regeringen slår tydligt fast i budgeten 2017 att funktionshinderspolitiken är en del av arbetet med mänskliga rättigheter. Det är en mycket viktig markering. Man skriver också analyser om brister i samhället som stämmer och som är allvarliga. Jag utgår från att en stor andel av de extra 10 miljarder som regeringen nu skjuter till det generella stödet till kommunerna, får en tydlig inriktning på att förbättra levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning runt om i Sverige.

Efter att ha gått igenom budgetförslaget konstaterar Lika Unika att det inte finns några större reformer som tar sikte på att undanröja funktionshinder eller direkt berör personer med funktionsnedsättning. Maria Johansson pekar på ett par undantag där förbättringar finns. Blygsamt höjda lönebidrag och fler utvecklingsanställningar i Samhall. Erfarenheten är att nämns inte funktionshindersperspektivet i regleringar och budget så kommer det inte med i praktiken.

- Samtidigt som regeringen är medveten om den högre arbetslösheten hos personer med funktionsnedsättning avstår man från att bryta med den skeva synen att jobb för personer med funktionsnedsättning främst handlar om Samhall och lönestöd. Det saknas en jobbpolitik som ser förmågan hos människor med funktionsnedsättning att ta jobb på den ordinarie arbetsmarknaden, bara man får chansen, säger Maria Johansson.

- Det här är genomgående även inom andra områden, framhåller Maria Johansson. Man vet att hälsan är sämre hos personer med funktionsnedsättning men lyfter inte fram det i form av åtgärder. Man känner till bristerna i stödet till elever med funktionsnedsättning men gör alldeles för lite för att förbättra. Och om att Sverige behöver ett omfattande tillgänglighetslyft för att få bort brister i tillgängligheten i samhället är det helt tyst om.

- Vi halkar efter omvärlden på tillgänglighetsområdet och måste på allvar börja prata om visioner för ett samhälle där alla kan vara delaktiga. Vi behöver en politik för Design för alla/Universell utformning. Det handlar mänskliga rättigheter och är en förutsättning för ett hållbart samhälle.

Maria Johansson betonar principen att göra rätt från början och framhåller det som en investering i framtiden. Därför är de extra resurser i form av 10 miljarder kronor mer till kommunsektorn viktiga och behövs inom en rad områden för att förbättra levnadsvillkoren, inte minst när det gäller personer med funktionsnedsättning.

- För många barn, unga och vuxna är personlig assistans den viktiga frihets- och rättighetsreform som gör att livet och vardagen alls fungerar. För många är assistansen det som avgör om man är delaktig i samhällets gemenskap eller ställs utanför. I budgeten fortsätter regeringen sin orimliga jakt på kostnader som heller inte ställs mot människors behov och mänskliga rättigheter. Det slår mot de som allra mest behöver samhällets stöd, säger Maria Johansson.

En punkt där Lika Unika är positiv gäller den oberoende institution för mänsklig rättigheter enligt FNs så kallade Parisprinciper som nu finns omnämnd i budgeten.

- Vi väntar fortfarande på ett konkret förslag och verkliga pengar för driften av MR-institutionen. Men det är utmärkt att regeringen i budgeten bekräftar att Sverige är på väg att få en mycket angelägen oberoende MR-institution under riksdagen, avslutar Maria Johansson.