Tydligare funktionshinderperspektiv måste med i folkhälsoarbetet!

2016-08-30

- Lika massiv som tystnaden är kring funktionshinder, lika massiv är faktiskt våra kunskaper om läget. Jag förutsätter att Kommissionen för jämlik hälsa tar läget på allvar och trots regeringens svaga direktiv om funktionshinderperspektiv lägger förslag som kan vända utvecklingen åt rätt håll.

Det säger Lika Unikas ordförande Maria Johansson i en kommentar till ett delbetänkande från Kommissionen för jämlik hälsa som nyligen har offentliggjorts. Regeringen vill med sin kommission mejsla fram en folkhälsopolitik som inom en generation ska minska hälsoskillnader mellan grupper.

Delbetänkandet är drygt tvåhundra sidor med analyser, utgångspunkter och skrivningar om det fortsatta arbetet för kommissionen. Två sidor tar upp personer med funktionsnedsättning.

- Det är ändå bra att man i delbetänkandet betonar att personer med funktionsnedsättning måste synliggöras. Det är bra att man påminner om det vi redan vet, att hälsan är sämre för många med funktionsnedsättning än för andra samhällsgrupper.

Det är tio gånger vanligare att personer med funktionsnedsättning upplever sin hälsa som dålig jämfört med andra. Det handlar bland annat om att många står utanför arbetsmarknaden, om svagare hushållsekonomi, om bristande tillgänglighet och delaktighet och om mindre fysisk aktivitet hos många. Listan över faktorer som bidrar till en sämre hälsa kan göras mycket längre än så.

Den förra myndigheten Statens Folkhälsoinstitut skrev redan 2008 i rapporten Onödig ohälsa. -När det handlar om att skapa samhälleliga förutsättningar för hälsa på lika villkor för alla, måste arbetet även omfatta personer med funktionsnedsättning. Annars kommer inte det övergripande folkhälsomålet att kunna nås.

- Deras slutsats har inte förändrats utan gäller i hög grad även idag. Samtidigt betonar Kommissionen för jämlik hälsa att god hälsa också ska ses utifrån ett mänskliga rättighetsperspektiv och följa internationella konventioner. Därför måste arbetet tydligare inkludera den över en miljon människor i Sverige som har en funktionsnedsättning. Det är också en förutsättning för att Sverige ska kunna uppfylla FNs utvecklingsmål, Agenda 2030, avslutar Maria Johansson.