FN: Mänskliga rättigheter före ekonomiska överväganden

palais wilson

2016-06-28

FNs kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter rekommenderar Sverige att ompröva nedskärningar i personlig assistans. Rättigheter har företräde framför ekonomiska överväganden menar FN-kommittén.

Yttrandet från FNs kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter i form av "Concluding observations" har lämnats till Sverige och daterats den 24 juni 2016. Här tar FN utöver frågan om försämringar av personlig assistans också upp att Sverige bör skynda på med att inrätta en oberoende MR-institution.

FN-kommittén menar också i yttrandet att den svenska regeringen måste ta ansvar för att FN-konventioner följs också i kommuner och landsting.

Lika Unika har medverkat i den granskning av Sverige som föregick rekommendationerna och genom MR-fondens samordning ställt sig bakom en rapport från civilsamhället till FN-kommitténs granskning.