Det behövs en kraftsamling för att klara jobbmålet

Se formagan

2016-06-07

- Arbetsmarknadens parter kan göra mer!
Skapa ett gemensamt forum mellan parterna och funktionshinderrörelsen. Avskaffa begreppet nedsatt arbetsförmåga. Stärk matchningen på arbetsmarknaden genom att meriter och erfarenheter kommer i fokus i stället för negativa etiketter på den som söker jobb.

Det är några av förslagen i rapporten Se förmågan som Lika Unika och Arena Idé presenterade idag med utredaren och förre TCO-ekonomen Jan-Erik Nyberg som författare. Rapporten ger en oroande bild av hur arbetsmarknadsläget ser ut för personer med funktionsnedsättning. I nio punkter ger rapportförfattaren konkreta förslag som ska bidra till ökad sysselsättningen hos personer med funktionsnedsättning.

- Vi behöver skifta fokus från begränsningar hos människor till att se resurser och förmågor. För att få bort de stopp, hinder och spärrar som enskilda möter idag vill jag se den kraftsamling som föreslås i rapporten där funktionshinderrörelsen och arbetsmarknadens parter gör gemensam sak för allas rätt till arbete, säger Lika Unikas ordförande Maria Johansson.

Tre av rapportens rekommendationer.

* Bilda forum för dialog mellan arbetsmarknadens parter och funktionshinderrörelsen
Det behövs en samling för jobben. Det behövs ett nybildat forum på hög nivå på plats. Årliga överläggningar, arenor för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte samt utvecklade former för att uppmärksamma och belöna positiva exempel föreslås i rapporten.

* Ta bort begreppet Nedsatt arbetsförmåga
Sverige behöver skifta fokus: Att avskaffa begreppet ?nedsatt arbetsförmåga? handlar om att i stället uppmärksamma positiva faktorer och att lyfta fram den enskildes förmågor, erfarenheter och kompetens.

* Förbättra matchningen och sätt meriter i fokus
Dagens många stopp, hinder och spärrar för den som söker jobb och har en funktionsnedsättning måste ersättas av en bättre matchning. Meriter måste gälla vid rekrytering.

I Se förmågan redovisas resultatet av en undersökning på webbsidor samt genom en enkät. De allmänna intrycket är att de fackliga organisationerna idag visar ett begränsat intresse för frågor som rör funktionsnedsättning. På arbetsgivarsidan är utfallet ungefär likartat.

Ointresset visar sig också i kollektivavtalen. I rapporten konstateras att ingen konkret bestämmelse har kunnat hittas i kollektivavtal som har ett uttalat syfte att underlätta nyrekrytering till ordinarie anställning av personer med funktionsnedsättning.

Rapporten redovisar oroande fakta som tyder på att diskrimineringen av personer med funktionsnedsättning har ökat. Maria Johansson framhåller att det nu behövs en kraftsamling inte bara för fler jobb utan också för att arbetsmarknaden brett ska börja se värdet av mångfald.

- Jag är mycket orolig över den tystnad som råder inom politiken när det handlar om våra medlemmars rätt till arbete. Även uppgifterna om hur diskrimineringen ökar och att vi lever kvar med begreppet nedsatt arbetsförmåga är områden som måste tas på allvar.

Där tror jag att ett gemensamt arbete mellan oss och arbetsmarknadens parter kan bidra till något positivt och att vi äntligen får igång arbetet med mångfald när också perspektivet funktionsnedsättning finns med, avslutar Maria Johansson.


Fakta/Bakgrund
Lika Unika, federationen mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, har gett tankesmedjan Arena Idé i uppdrag att ta fram denna rapport som beskriver nuläge och utveckling på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning,
utbildningsbakgrund, arbetsförmedlingens roll, vad arbetsmarknadens parter (inte) gör och vad man kan göra för att leva upp till målet med funktionshinderpolitiken.

Rapporten svarar även på frågan vad politiken kostar och om vi kan lita på att det lönar sig att låta det kosta.

Rapportförfattaren:
Jan-Erik Nyberg är förtroendevald revisor i Stockholms Läns Landsting och Sollentuna Kommun. Han har en bakgrund som TCO-ekonom och chef för TCO:s samhällspolitiska
enhet. Jan-Erik har också varit ordförande i Vård-och omsorgsnämnden och Överförmyndare i Sollentuna.