LSS-utredningen: Lev upp till FN-kraven om att värna rättigheter, regeringen!

2016-05-26

- Pressträffen hade knappt startat innan det blev klart att LSS-utredaren behöver omarbetade direktiv. En sådan nödvändig förändring av ramarna för utredningen är att FN-konventionen ställer krav på Sverige att inte backa från redan etablerade rättigheter. Det måste vara utgångspunkten, inte som nu att göra nedskärningar.

Det säger Lika Unikas ordförande Maria Johansson i en kommentar till de direktiv som regeringen idag presenterade för en översyn av LSS och assistansersättningen. Enligt regeringen är syftet att skapa en ?långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling av insatsen?. De kommande insatserna ska finansieras med besparingar inom assistansersättningen, enligt regeringen. Uppdraget ska redovisas senast efter valet nästa gång, den 1 oktober 2018.

- Det är mycket oroande att man på pressträffen knappast nämnde ordet ?behov? som möjlig förklaring till kostnadsökningar för assistansen. Det borde vara något som finns med hela tiden i beslut och bedömningar av reformen, menar Maria Johansson. Om människors behov ökar eller fler har behov av insatserna så är det självklart att det kräver mer resurser. Direktiven genomsyras tvärtom av motsatta order: Statens kostnader för ekonomisk ersättning till personlig assistans behöver minska, som det formuleras direktiven i konsekvensbeskrivningen.

Lika Unika menar att perspektiven mänskliga rättigheter och LSS som rättighetslag lyfts fram alldeles för svagt i direktiven och tvärtom undermineras av allt tal om besparingar. Verkligheten är för många idag att man förlorar viktiga insatser.

- Det är en skrämmande realitet att personer med behov av ledsagning eller de som har kontaktperson enligt LSS åker ur systemet. Det är fullständigt orimligt att besparingar lyfts fram av regeringen när man samtidigt i direktiven påminner om att personer som är gravt synskadade eller dövblinda inte alltid får det stöd de behöver för att kunna vara delaktiga. Det är oacceptabelt att personer med nedsatt rörelseförmåga förlorar rätten till assistans och får klara sig med färre antal timmar, som inte räcker till att leva självständigt alla veckans dagar. Exemplen är många fler, säger Maria Johansson.

Maria Johansson lyfter fram att det i stället är smart och klokt att göra rätt från början. Ett samhälle som verkligen ser till att alla får möjligheter att delta i samhället på lika villkor som andra är ett bättre samhälle än där mänskliga rättigheter inskränks med hänvisning till kostnader.

I direktiven nämner regeringen att man nu hanterar FNs rekommendationer där personlig assistans tas upp i två punkter. Enligt direktiven ska FN-rekommendationen utgöra ett underlag i utredningsarbetet.

- Jag förutsätter att utredaren på allvar går igenom hur de lämnade direktiven från regeringen stämmer överens med FN:s rekommendationer, säger Maria Johansson. Det är mycket angeläget att man utöver egna experter till utredningen också ger funktionshinderrörelsen verkliga möjligheter att påverka och bidra med expertkunskaper, avslutar Maria Johansson.


Fakta
FN har granskat hur Sverige lever upp till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och kom i april 2014 med sina rekommendationer. Här finns två punkter om personlig assistans:

Kommittén uttrycker oro över att den statligt finansierade personliga assistansen har dragits in för ett antal personer sedan 2010 på grund av en ändrad tolkning av grundläggande behov och andra personliga behov, och att personer som fortfarande får assistans drabbats av kraftiga minskningar utan kända eller till synes motiverade skäl. Kommittén är vidare oroad över det rapporterade antalet beslutade insatser enligt den svenska lagen om stöd och service som inte verkställs.

Kommittén rekommenderar att konventionsstaten säkerställer att program för personlig assistans ger tillräckligt och rättvist ekonomiskt stöd för att säkerställa att en person kan leva ett självständigt liv i samhället.