Vass kritik mot Sveriges funktionshinderspolitik i svar till FN

2014-03-07

Regeringens svar till FN i Geneve saknar en fullgod och ärlig beskrivning av de resultat, eller brist på resultat, som de politiska besluten har gett. Utvecklingen går i fel riktning men regeringen nöjer sig med att redovisa förslag och utredningar utan koppling till hur verkligheten ser ut. Det är en av flera kritiska punkter i Lika Unikas kommentarer till den svenska regeringens svar på FN:s frågor om funktionshinderspolitiken.

- Vi kommer aktivt att använda vår kritiska analys av politiken inför valdagarna under detta "supervalår", säger Agnetha Vikenger, ordförande för Lika Unika. Varje parti måste ge svar på hur deras lösningar ser ut för att människor med funktionsnedsättning ska få sina mänskliga rättigheter tillförsäkrade i Sverige. Den negativa utveckling vi nu ser får bara inte fortsätta!

Lika Unika pekar i sitt svar till FN på att de mål som är satta inte kommer att uppnås om utvecklingen fortsätter som nu. Inom centrala områden som arbetsmarknad och skola görs alldeles för lite för att ge personer med funktionsnedsättning arbetsmöjligheter eller en fullgod utbildning inför framtiden.

Det finns fortfarande mycket stora brister i tillgängligheten i samhället och på en del områden går det i fel riktning. Exempelvis lättas det på kraven när det gäller tillgänglighet vid nyproduktion av vissa studentbostäder. Till detta kommer den senfärdighet som har präglat beslutsfattare när det gäller det förslag om skärpning av diskrimineringslagen som nu äntligen har kommit.

I kommentarerna till FN påpekar Lika Unika att konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förutsätter att Sverige, som många andra länder, inrättar en oberoende MR-funktion som ska övervaka konventionens implementering, sprida kunskaper och arbeta aktivt med MR-arbetet i Sverige när det gäller personer med funktionsnedsättning. I dag saknas fortfarande en sådan oberoende myndighet och det finns inte heller konkreta förslag om detta från den svenska regeringen.

- Helhetsbilden blir att Sverige är långt ifrån det paradigmskifte som behövs, där personer med funktionsnedsättning inte fortsätter ses som "sociala problem" eller "patienter" utan som människor med rättigheter och människor som är viktiga resurser för samhället, avslutar Agnetha Vikenger.


Bakgrund:
I månadsskiftet mars/april förhörs den svenska regeringen av FN i Geneve. Det är FN-kommittén Committee on the Rights of Persons with Disabilities som har granskat hur Sverige lever upp till FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som Sverige ratificerat och som trädde ikraft i januari 2009.

Lika Unika har tillsammans med andra funktionshindersorganisationer haft möjlighet att syna och kommentera den svenska regeringens svar på 46 frågor om hur Sverige förverkligar konventionens innehåll. Lika Unika deltar tillsammans med Handikappförbunden i Geneve den 31 mars til 2 april när den svenska regeringen är på plats för att förhöras av FN-kommittén.

För mer information:
Peter Andersson, Opinionsbildare, tel: 070-768 27 86
peter.andersson@likaunika.org