Sverige har förbundit sig att uppfylla FN:s konvention

Bakgrund

Sverige har varit en av de pådrivande nationerna för tillkomsten av Förenta Nationernas (FN) konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Efter riksdagens godkännande skrev Sverige under konventionen i januari 2009. Därmed har Sverige förbundit sig att utnyttja alla tillgängliga resurser för att gradvis uppfylla konventionens mål och krav.

Konventionens syfte är att undanröja hinder för människor med funktionsnedsättning så att de kan åtnjuta mänskliga rättigheter. Den utgår från grundläggande principer om jämlikhet och icke-diskriminering och bygger på förståelsen om att funktionshinder går att förebygga och ta bort genom förändringar i miljö och omgivning.

Inför riksdagens behandling av konventionen bedömde regeringen att Sverige redan uppfyller konventionens krav om att i lag garantera personer med funktionsnedsättning samma mänskliga rättigheter som andra. Däremot bedömde regeringen att det finns områden där det återstår en del arbete innan de mål och krav som följer av dagens lagstiftning kan anses uppfyllda. Regeringen nämnde särskilt åtagandena om medvetandegörande och tillgänglighet (artikel 8 och 9) samt arbete och sysselsättning (artikel 27).

Regeringen framhöll att konventionens mål ligger i linje med den nationella politiken, men att de frågor som berörs av konventionen kommer att stå på dagordningen under lång tid framöver. Statliga myndigheter har ett särskilt ansvar för att beakta målen för funktionshinderspolitiken när de bedriver sin verksamhet.

Tidigare generalsekreterare i FN