FN granskar Sveriges politik

FN-kommittén för CRPD:s uppdrag är att granska de länder som ratificerat FN-konventionen rättigheter för personer med funktionsnedsättning i deras arbete med mänskliga rättigheter. Sverige hade sitt första förhör i Genève (31 mars- 1 april 2014). Med det som utgångspunkt sände FN-kommittén i maj 2014 sina observationer och rekommendationer till den svenska regeringen.

Hösten 2019 är Sverige inne i nästa rapportering. Regeringen har sänt sin rapport till FN-kommittén. Den 3 december 2019 presenteras den alternativa rapport som funktionshinderrörelsen tar arbetat fram, med Funktionsrätt Sverige som samordnare. Presenterad rapport kommer att publiceras på den hemsidan.  

Aktuella underlag inför rapportering till FN 2019

FN:s rekommendationer

Aktuella underlag inför FN-förhöret 2014

Tidsplan för beredning av rekommendationerna

I april 2014 fick Sverige kritik och ett antal rekommendationer av FN-kommittén. Och det återstår fortfarande av regeringen att göra en konkret åttagslista och tidsplan utifrån rekommendationerna.

I juni 2014 gav dåvarande statsrådet Maria Larsson uppdraget till regeringskansliet att bereda frågan. Där ligger den fortfarande "under beredning", vilket hämmar arbetet i myndigheter mm att arbeta vidare med detta. Lika Unika tycker att detta är allvarligt och har vid upprepande tillfället ställt frågan om när detta kommer till stånd. Statsråd Åsa Regnér har nu meddelat att FNs rekommendationer kommer att ligga som utgångspunkt i den nya funktionshinderspolitiken 2017, tillsammans med FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt hållbarhetsmålen Agenda 2030.

Fråga 2013/14:670 FN-kritik mot funktionshinderspolitiken
av Lennart Axelsson (S)
till Statsrådet Maria Larsson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:670 FN-kritik mot funktionshinderspolitiken
Dnr S2014/4753/FST
Socialdepartementet
Barn- och äldreministern Maria Larsson