En oberoende MR-institution i Sverige behövs!

Utredningsförslag om nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige

Regeringens utredare Lise Bergh lämnade i november 2018 sitt förslag till en svensk MR-institution. I förslaget som nu ska behandlas i regeringskansliet, läggs också förslag att institutionen ska ha tydligt främjande, skyddande och övervakande uppdrag enligt FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Läs mer i utredningen. (PDF-format)

Lika Unika svarade på remissen 2019-05-22. Läs remissvaret här.

Lika Unika om MR-institutionen

En oberoende MR-institution som ska främja, skydda och övervaka mänskliga rättigheter kommer att ha en viktig roll i Sverige. En MR-institution ska uppfylla Parisprinciperna (1993). Från Lika Unikas sida är vi mycket angelägna om att man i det framtida arbetet inom MR-institutionen verkar för mänskliga rättigheter för alla flickor, pojkar, kvinnor och män utifrån ett tydligt barn-, jämställdhets- och funktionshinderperspektiv.

För att funktionshinderperspektivet ska genomsyra samhället ska det uttalas tydligt i styrning, planering, uppföljning och budget. Sverige har bla genom ratificeringen av FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD) 2008 åttagit sig att ha en oberoende övervakningmekanism för mänskliga rättigheter i Sverige, med hänvisning till artikel 33 i konventionen.

Hösten 2016 kom den svenska regeringen med en ny strategi för mänskliga rättigheter i Sverige. I skrivelsen föreslogs att riksdagen tar ansvar för att etablera en oberoende institution för mänskliga rättigheter i Sverige. Under drygt ett år har frågan utretts inom riksdagen och dess konstitutionsutskott som i ett betänkande som debatterades och beslutades i december 2017 återsände frågan till regeringen med ett tillkännagivande. Läs mer på riksdagens hemsida.

Följ Lika Unikas initiativ och arbete för en svensk MR-institution på de följande sidorna som uppdateras löpande.

Läs mer: