Mänskliga rättigheter och funktionshinderperspektiv gör skillnad

I kommuner där man aktivt utgått från FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i sitt arbete påvisas positiva resultat. En avgörande faktor är att man inkluderar ett tydligt funktionshinderperspektiv i arbetet. Mänskliga rättigheter ska gälla alla flickor, pojkar, kvinnor och män utifrån ett tydligt barn-, jämställdhets- och funktionshinderperspektiv oavsett övrig diskrimineringsgrund. För att funktionshinderperspektivet ska genomsyra samhället behöver det uttalas tydligt i styrning, planering, uppföljning och budget.  

* Kommunalt arbete med mänskliga rättigheter

I utvärderingsrapport 2014 av funktionshinderpolitiken (Hur är läget) skrev Myndigheten för delaktighet att ”De kommuner som använder FN-konventionen eller som har mätbara mål är mer framgångsrika än andra kommuner i arbetet med att öka tillgängligheten och delaktigheten för personer med funktionsnedsättning”. Av det skälet och mot bakgrund av de stora skillnader som enligt FN-kommitténs rekommendationer till Sverige finns när det gäller implementeringen av CRPD är det arbete som kommuner, landsting och regioner bedriver för att förverkliga mänskliga rättigheter mycket viktigt. I en överenskommelse med regeringen har ett sådant arbetet utformats där också implementering av CRPD är en del.

Vid sidan om detta arbete är också de nationella uppföljningarna av hur arbetet med CRPD går i kommunerna en viktig del. Lika Unika deltog i arbetet med kommunuppföljningen och där blev frågor till kommunala verksamheter om arbetet med konventionen infogade. När perioden för funktionshinderpolitiska strategin för 2011-2016 upphörde har också förändringar gjorts av myndighetens uppföljning. Se vidare information på hemsidan.

Satsningar som inkluderar mänskliga rättigheter och funktionshindersperspektiv

* Kommunikationssatsning om CRPD, FN-rekommendationer och Diskrimineringslagen

Regeringen har gett Myndigheten för delaktighet i uppdrag om att öka kunskaperna och medvetenheten om innehållet i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning genom en kommunikationssatsning. I uppdraget ingår också att informera om att bristande tillgänglighet, från och med 1 januari 2015, är en form av diskriminering. Kommunikationssatsningen ska genomföras under åren 2015–2017 i samarbete med Diskrimineringsombudsmannen. Barnombudsmannen ska bistå med expertstöd vid planering och genomförande, i vissa delar av projektet. I myndighetens projektorganisation finns också funktionshinderrörelsens organisationer med, bland annat Lika Unika. Läs mer om kommunikationsprojektet på MFDs hemsida.

* MR-utbildning för offentliganställda

Sedan 15 juni 2016 finns en webbutbildning i mänskliga rättigheter som riktar sig till alla offentliganställda. Det är Uppsala universitet som, på uppdrag av regeringen, står bakom utbildningen. Man samarbetar bland andra med Myndigheten för delaktighet och Sveriges kommuner och landsting (SKL). Utbildningen kommer att kompletteras med nya avsnitt kring konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Kurserna presenteras på webbplatsen MR-forum. MR-forum informerar om aktuella utbildningar och kurser i mänskliga rättigheter, forskning om mänskliga rättigheter samt verktyg, stöd och metoder i arbetet med mänskliga rättigheter i statlig verksamhet.
Beskrivning på Myndigheten för delaktighets webbplats.