De allmänna principerna artikel 3 i CRPD

Konventionens principer enligt artikel 3:

a) respekt för inneboende värde, individuellt självbestämmande, innefattande frihet att göra egna val samt enskilda personers oberoende,
b) icke-diskriminering,
c) fullständigt och faktiskt deltagande och inkludering i samhället,
d) respekt för olikheter och accepterande av personer med funktionsnedsättning som en del av den mänskliga mångfalden och mänskligheten,
e) lika möjligheter,
f) tillgänglighet,
g) jämställdhet mellan kvinnor och män,
h) respekt för den fortlöpande utvecklingen av förmågorna hos barn med funktionsnedsättning och respekt för funktionsnedsatta barns rätt att bevara sin identitet.

Respekt för inneboende värde, individuellt självbestämmande, innefattande frihet att göra egna val samt personers oberoende.

Icke-diskriminering, fullständigt och faktiskt deltagande och inkludering i samhället, respekt för olikheter och accepterande av personer med funktionsnedsättning som en del av den mänskliga mångfalden och mänskliga rättigheter, lika möjligheter och tillgänglighet, jämställdhet mellan kvinnor och män. 

Respekt för den fortlöpande utvecklingen av förmågorna hos barn med funktionsnedsättning och respekt för funktionsnedsatta barns rätt att bevara sin identitet.

Riksdagens beslut om ett nationellt mål för funktionshinderspolitiken innebär att FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, CRPD, blir en tydlig utgångspunkt för politiken. För att målet ska kunna uppnås fastställde riksdagen samtidigt fyra inriktningar för politiken som utgår från konventionens allmänna principer i artikel 3:

* principen om universell utformning
* befintliga brister i tillgängligheten
* individuella stöd och lösningar för individens självständighet
* att förebygga och motverka diskriminering.

Lika Unika vill understryka det positiva i att Sverige genom riksdagsbeslut lägger fast ett nationellt mål om funktionshinderspolitiken och menar att myndighetens förslag till nationellt mål är mycket bra.
Läs mer om det nationella målet för funktionshinderpolitiken.