Allmänna kommentar från FN-kommittén för CRPD

FN-kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning skriver med jämna mellanrum så kallade general comments, allmänna kommentarer, till artiklar i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD). Vi rekommenderar läsning av kommentarerna. Det ger en djupare förståelse för konventionen och är kommitténs bidrag till att utveckla och förtydliga konventionen.

Myndigheten för delaktighet översätter de allmänna kommentarerna till svenska med viss fördröjning. Arbetet sker i projektform där också funktionshinderrörelsen involveras. På hemsidan publicerar myndigheten de översatta kommentarerna, också på teckenspråk. Klicka här för att komma till MFDs hemsida.

Publicerade allmänna kommentarer samt översättningar

FN-kommitténs hemsida med allmänna kommentarer

FN-kommitténs hemsida publicerar de färdiga allmänna kommentarerna. Här finns också kommitténs utkast till nya kommentarer och även synpunkter på dessa som lämnats av olika konventionsstater, funktionshinderrörelsen, forskningsinstitutioner med flera. Länk till hemsidan.

Lika Unikas remissvar på kommitténs "Draft General Comment" om artikel 9, tillgänglighet: