Lika Unikas syn på Agenda-arbetet

Funktionshinder- och rättighetsperspektiven
Självklart måste det svenska arbetet med Agenda 2030 inriktas på agendans mål och deklaration. För att politiken på allvar ska leda till ett samhälle som är ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart krävs också att funktionshinder- och rättighetsperspektiven finns med på alla samhällsområden, inte enbart när det gäller de mål som nämner funktionsnedsättning.

Funktionshinderpolitik och Agenda 2030
Arbete pågår nu i regeringskansliet med styrningen av funktionshinderpolitiken. De samhällsutmaningar som inryms i det arbetet har en självklar koppling till arbetet med Agenda 2030 och därför måste frågor kopplade till Agenda 2030 finnas med som en bas i funktionshinderpolitiken.

FN-konventionen, FN-rekommendationer och Agenda 2030
Förutsättningarna för att världens stater ska kunna förverkliga Agenda 2030 och dess hållbarhetsdimensioner är att samhällsutvecklingen styrs med utgångspunkt från alla gruppers olika behov och intressen av förbättringar. För personer med funktionsnedsättning kommer dessa mänskliga rättigheter till uttryck i FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, CRPD, som Sverige har ratificerat.

Områden där politiken uppvisar brister och måste förbättras signaleras bland annat av de granskningar som FNs särskilda kommitté, i dialog med funktionshinderrörelsen, gör av den förda politiken och implementeringen av FN-konventionen. En sådan är FN-kommitténs granskningsrapport från våren 2014, den första som gäller FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Lika över landet
Lika Unika har i en rad sammanhang, inte minst i remissvar om den nya funktionshinderpolitiken, pekat på de stora brister som idag finns när det gäller implementeringen av FN-konventionen i Sverige. En förklaring är att kommunerna arbetar med olika kraft för att leva upp till konventionen, något som Sverige också har fått kritik för av FN. Oavsett hur vi i Sverige har valt att organisera den offentliga servicen gäller FN-konventionen. Detsamma måste gälla arbetet med Agenda 2030.

Gör rätt från början
För Lika Unika är de mänskliga rättigheter som människor måste tillförsäkras hela utgångspunkten också i arbetet med Agenda 2030. En samhällsutveckling som är ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar innebär bättre förutsättning för att utveckla rättigheter. Men det är också samhällsekonomiskt klokt. En politik som arbetar med utgångspunkt att göra rätt från början och inte blundar för att uteblivna reformer nu kan ge mångdubbla kostnader på längre sikt behövs om Agenda 2030 ska kunna förverkligas.

Lika Unika-texter och utspel om Agenda 2030