Lika Unika verkar för ett mer tillgängligt Sverige

Sverige är inte tillgängligt för alla - det vill Lika Unika ändra på. Lika Unika vill att alla ska kunna delta i samhället utifrån sina egna förutsättningar och oavsett kön, ålder, om man har en funktionsnedsättning eller inte. Vi vill skapa en ökad respekt för alla människors lika värde.

Mänskliga rättigheter ska vara lika för alla över hela landet

Genom kommunalt självstyre har landsting och kommuner idag ett tolkningsföreträde av delar av svensk lagstiftning, vilket går ut över drabbades mänskliga rättigheter. Det ser mycket olika ut i landet vilket stöd och hjälp man får. En person med funktionsnedsättning ska ha samma möjligheter som alla andra att tillgodogöra sig utbildning, att få arbete, möjlighet till rehabilitering, att kommunicera, få samhällsinformation och så vidare. Det vill säga om samhället är tillgängligt, man får rätt till hjälpmedel osv, så skulle det fungera bättre. Utan dessa möjligheter hamnar en person lätt i ofrivillig isolering och ett utanförskap - med stor ohälsa till följd.

Federationen Lika Unika

Lika Unika är en  samarbetsorganisation med 6 svenska riksförbund från funktionshinderrörelsen som medlemsförbund. Federationen bildades i december 2009 för att gemensamt agera och påverka kring ökad tillgänglighet och delaktighet i samhället, för personer som har en funktionsnedsättning. Vårt fokus är på mänskliga rättigheter.  Framförallt utifrån FN-konventionen som handlar om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, samt Barnkonventionen och Kvinnokonventionen.

Vi engagerar oss i olika strukturella och intressepolitiska frågor, och utgår från perspektivet som handlar om funktionsnedsättningar kopplat till syn-, hörsel och rörelse. Idag har Lika Unika 6 medlemsförbund inom funktionshinderrörelsen.