Lika Unika verkar för mänskliga rättigheter

Lika Unikas uppdrag är att verka för mänskliga rättigheter med ett tydligt funktionshindersperspektiv.

Vi utgår från FN-konventionen Rättigheter för personer med funktionsnedsättning i vårt arbete och vårt mål är att den svenska funktionshinderspolitiken ska utgå av mänskliga rättigheter. Redan 2009 ratificerade Sverige denna FN-konvention (CRPD) och dess tilläggsprotokoll, och arbetet pågår att göra både den och mänskliga rättigheter i stort mer integrerat i svensk politik på olika nivåer.

FN granskar Sverige 2014

År 2014 formulerade FN-kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning ett antal rekommendationer till Sverige. Lika Unika har på olika sätt bidragit till kommitténs arbete. År 2016 ska den svenska regeringen besluta om en ny strategi för funktionshinderspolitiken 2017 - och vi ser fram emot att Konventionen används tydligt i strategin.

En Institution för mänskliga rättigheter i Sverige

Sverige saknar idag en oberoende MR-institution trots att det funnits med i flera överenskommelser som ratificerats i olika FN-konventioner. En MR-institution skulle betyda mycket för mänskliga rättigheter i Sverige. Formen bör vara en kommission med tydligt mandat att främja, skydda och bevaka mänskliga rättigheter i landet.

FN-s hållbara utvecklingsmål 2016-2030

Lika Unika har under flera år följt FN:s arbete med nya utvecklingsmål efter Millenniemålen. Och glädjer oss nu att FN-s utvecklingsmål för de kommande 15 åren inkluderar alla samt har med ett funktionshindersperspektiv. Den nya FN-målen kommer att gälla Sverige och svenskarna, till skillnad vad nuvarande Millenniemålen gjort.