Vid lanseringen av strategi för funktionshinderpolitiken 2011-2016

I juni 2011 lanserade regeringen sin strategi för funktionshinderspolitiken. Lika Unika gjorde då ett uttalande:

"Rättighetsfrågan enligt FN-konventionen rättigheter för personer med funktionsnedsättning är, och ska alltid vara, central i utförandet av Statens, kommuners och landstingens praktiska arbete. Lika Unika är dock besviken över att strategin inte innehåller något om bristande tillgänglighet som en diskrimineringsgrund, och att Regeringen lägger det utanför strategin med hänvisning till statsrådet Erik Ullenhags ansvar. 

Det krävs ett direkt engagemang och tydliga mål för avgörande förbättringar för personer med funktionsnedsättning. Enligt nya strategin ska det alltid finnas mätbara mål för funktionshinderpolitiken och ett tydligt HUR saker ska utföras. Detta anser Lika Unika är en grundförutsättning för förändring och avvaktar resultat. Tyvärr tycker vi att den tydligheten inte finns. Lika Unika vill betona att strategin borde ha en bredare politisk förankring genom att riksdagen tar del av och beslutar om strategin.

Den tidigare strategin ”Från patient till medborgare” resulterade inte i tillräckligt stora förbättringar varken när det gäller ökad fysisk tillgänglighet, fler i arbete eller samhällets attityder. Alltför många är fortfarande utanför i samhället, arbetslösa, kan inte fullgott tillgodogöra sig information eller utbildning o.s.v.  Cirka 1,5 miljon personer beräknas ha en funktionsnedsättning i Sverige idag.

Med individuellt och effektivt stöd kan de flesta personer med funktionsnedsättning verka, bidra till och leva i samhället som alla andra svenskar. Alltför ofta är det omgivningens attityder och okunskap som gör skillnad för om våra grundläggande rättigheter uppfylls eller inte."