Därför är Lika Unika kritisk mot "Fritt val av hjälpmedel"

14 mars 2012.
Lika Unika motsätter sig inte principen om fritt val. Det vi vänder oss emot är bristerna i utformningen av regeringens förslag om fritt val av hjälpmedel och de allvarliga konsekvenser som reformen ger upphov till.

Det fria valet hotar att rasera två av de hörnpelare som gällt inom funktionshinderpolitiken under de senaste 50 åren: att samhället ska ansvara för ett system av hjälpmedel, och att den enskilde inte ska drabbas av merkostnad för nödvändiga hjälpmedel i den dagliga livsföringen.

För många personer med funktionsnedsättning är hjälpmedlen helt avgörande för ett värdigt och självständigt liv. Hjälpmedlen är ett fundament i förverkligandet av FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som Sverige ratificerade 2008.

I huvudsak fungerar dagens system bra. Det har också länge funnits en bred politisk enighet kring rådande system. Varför regeringen ändå vill skynda igenom stora förändringar utan några ordentliga konsekvensanalyser är en smula gåtfullt. Vi tolkar det som att regeringen främst är intresserade av att sjösätta reformen om fritt val utifrån ideologiska, marknadsliberala skäl.

Detta gäller även inslaget av personlig budget. Hur stor eller liten denna ska vara riskerar att variera mycket betänkligt utifrån var i landet brukaren är bosatt. Långsiktigheten och tryggheten för den enskilde äventyras. De professionella bedömningsgrunderna för anslagen till olika hjälpmedel riskerar att förskjutas mot en situation där det istället är snäv ekonomism som gäller.

Vad Lika Unika värnar är rätten till kostnadsfria hjälpmedel. Vi befarar att fritt val leder till att samhällets ansvar urholkas, att godtycket i bedömningarna blir oacceptabelt höga och att brukarna i framtiden själva får stå för merparten av notan. Vi är också kritiska mot att en systemskiftesreform av denna dignitet sätts i verket utan att det egentligen skett någon politisk debatt, eller fattats några demokratiska beslut, om att så ska ske.