Funktionshinderperspektivet måste med i reformprogram för tillväxt och jobb

2016-03-24

Det skriver Lika Unika till regeringen som nu sammanställer ett svenskt nationellt reformprogram som en del av EU:s tillväxtstrategi Europa 2020. Lika Unika har också som andra aktörer i civilsamhället möjlighet att beskriva hur den egna verksamheten bidrar till förverkligandet av Europa 2020.

Lika Unika utgår i sina skriftliga bidrag till regeringen från mänskliga rättigheter och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Arbete, utbildning, folkhälsa och tillgänglighet är några av frågorna som Lika Unika tar upp.

* I reformprogrammet behandlas funktionshinderperspektivet alltför begränsat. Trots att drygt var fjärde arbetslös hos Arbetsförmedlingen berörs så saknas perspektivet helt under detta kapitel. Lika Unika pekar på en rad viktiga frågor som borde beaktas utifrån behovet av en skarpare politik för jobben. Nämns inte funktionshinderperspektivet så är vår erfarenhet att det leder till betydligt svagare åtgärder och därmed en fortsatt högre arbetslöshet hos personer med funktionsnedsättning, skriver Lika Unika.

* Lika Unika menar att Sveriges insatser på utbildningsområdet och arbetet med att möta de stora problemen när elever inte klarar undervisningen inte kan bli framgångsrika utan ett funktionshinderperspektiv. Det behövs helt enkelt därför att utmaningarna för skolan är särskilt stora i de elevgrupperna.

* Att ohälsan är mer utbredd hos personer med funktionsnedsättning bekräftas åter i Folkhälsomyndighetens slutrapport till regeringen i mars 2016. I sitt pressmeddelande om rapporten skriver myndigheten bland annat att personer med fysisk funktionsnedsättning rapporterar genomgående och i alla åldrar sämre livsvillkor och sämre hälsa än övrig befolkning.

Lika Unika menar att det mot den bakgrunden är angeläget att funktionshinderperspektiven tydligt måste finnas i folkhälsoarbetet och att ambitioner på det området också anges i Sveriges nationella reformprogram.

* Tillgänglighet och användbarhet som inkluderar alla människor måste vara en självklar utgångspunkt för reformprogrammet. Lika Unika menar att ett offensivt nationellt reformprogram för Sverige på samma sätt som EU-kommissionen har gjort i sitt förslag till direktiv om tillgänglighet bör ta med tillgänglighet och användbarhet som en viktig förutsättning för långsiktig och hållbar tillväxt.