En rapport om brister i jämställdheten som kräver handling!

2016-03-08

- Den senaste rapporten från Myndigheten för delaktighet visar på stora brister i möjligheterna för kvinnor med funktionsnedsättning att delta i samhället på samma villkor som andra. Det är en rapport med omskakande fakta som kräver politisk handling.

Det menar Maria Johansson, ordförande för Lika Unika, som idag på Internationella Kvinnodagen den 8 mars vill uppmärksamma den dubbla diskriminering som drabbar många kvinnor med funktionsnedsättning.

Myndigheten för delaktighet presenterade nyligen rapporten En jämställdhetsanalys av levnadsvillkor och delaktighetsmöjligheter 2016. Där kan man läsa hur situationen för kvinnor med funktionsnedsättning är bristfälligt belyst i forskning och statistik när det gäller hur det ser ut med kvinnors levnadsvillkor.

- Det som redovisas inom områden som arbete, demokrati och hälsa är på många sätt omskakande. Det saknas dock en nyanserad fakta utifrån olika kvinnors förutsättningar, menar Maria Johansson.

- Kvinnor med funktionsnedsättning har generellt högre utbildning än män med funktionsnedsättning, men möter större svårigheter på arbetsmarknaden. Kvinnorna får sämre stöd av Arbetsförmedlingen än män. Färre kvinnor med funktionsnedsättning engagerar sig politiskt än män, färre av kvinnor än män röstar. Hälsan är sämre för kvinnor med funktionsnedsättning än för män. Det är fakta som vi har redan idag och det kräver åtgärder från politiskt håll, menar Maria Johansson.

Att bristerna av statistik och forskning är kända sedan länge förtar inte värdet av rapporten från Myndigheten för delaktighet, menar Maria Johansson. De konkreta förslagen om mer kunskap och forskning, om bättre statistik och uppföljning, om inte minst ett tydligare funktionshinderperspektiv inom olika samhällsområden är dock viktiga vägar till förändring.

Maria Johansson påminner om att FN:s kommitté som granskat hur Sverige lever upp till FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har rekommenderat Sverige att förbättra bland annat den könsuppdelade statistiken.

- Grunden till förändring måste vara att utgå från ett rättighetsperspektiv, menar Maria Johansson. Så sent som den 6 mars 2016 tog Sverige emot nya rekommendationer från FN:s kvinnokommitté som har granskat hur det står till med jämställdheten.

- Ett råd från FN är att Sverige, för att stärka arbetet med kvinnors rättigheter och arbetet med mänskliga rättigheter i stort, inrättar en oberoende institution för mänskliga rättigheter. Detta är något vi driver vi från Lika Unika sida med full kraft. Att vi nu får ytterligare stöd för det kravet från FN är mycket välkommet och angeläget, inte minst för jämställdheten och för kvinnor med funktionsnedsättning, avslutar Maria Johansson.