Lika Unika överlämnade förslag om framtidens funktionshinderpolitik till regeringen

2016-02-12

- Det är bra att en myndighet jobbar med förslag men politikerna har ansvaret, fördelar pengarna och måste vara tydliga i vad man vill. Därför får regeringen Lika Unikas förslag till hur en ny funktionshinderpolitik bör se ut från år 2017. Det säger Lika Unikas ordförande Maria Johansson som idag vid regeringens Funktionshindersdelegation har överlämnat förslag till innehåll i ny funktionshinderpolitik till Socialdepartementet.

- Vi behöver en strategi med mänskliga rättigheter som utgångspunkt. Den ska bygga på FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, CRPD, och konventionens artiklar, med mätbara mål och indikatorer, säger Maria Johansson. Att göra rätt från början, att förbättra och inte försämra för våra medlemmar och att politiken är fast förankrad på högsta nivå är några centrala punkter i våra förslag.

Lika Unika efterlyser en översyn av kommunallagen för att politiken ska får genomslag i hela Sverige. Alla myndigheter och statliga bolag måste tillsammans med kommuner, regioner och landsting ha och ta ansvar. Lika Unika menar att det vore en fördel med en blocköverskridande överenskommelse om funktionshinderpolitiken.

Man vill också ha en oberoende MR-institution under riksdagen och en utredning om hur FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, CRPD, ska bli svensk lag.

- Vi har förhoppningen att synpunkterna kommer att påverka den konkreta politiken. Dagens överlämnande av förslagen till regeringen ser vi som en viktig markering av politikens ansvar för samhällsutvecklingen. Det ansvaret kan man inte fly ifrån, avslutar Maria Johansson.

Not;
Lika Unika har tidigare gett synpunkter till Myndigheten för delaktighet som på regeringens uppdrag arbetar med inriktningen av en kommande funktionshinderpolitik och som ska gälla från 2017.