Medborgliga rättigheter även på äldre dagar

Perpektivet att göra rätt från början oavsett var i livet man befinner sig är avgörande för många människor liksom för samhället. Även på äldre dagar har man rätt som få sina rättigheter tillgodosedda som medborgare.

Regeringen beslutade den 25 juni 2015 att tillsätta en särskild utredare (Susanne Rolfner Suvanto) för att ta fram förslag till en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Planens syfte är att genom långsiktiga insatser inom strategiskt viktiga områden säkra utvecklingen av god kvalitet i den framtida äldreomsorgen. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 31 mars 2017.

Henrik Sundqvist, Sveriges Dövas Riksförbund, ingår som representant för Lika Unika i en referensgrupp till utredaren.

Mer information Peter Andersson opinionsbildare Lika Unika.